Niniejsza informacja została sporządzona zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 przez Spółkę M.B.M. SRL UNIPERSONALE [jednoosobowa sp. z o.o.] z siedzibą w Via Emilia Levante 1671/73/75 będącą Administratorem danych użytkowników strony internetowej Spółki, którzy wypełniając formularz kontaktowy, upoważniają Spółkę do przetwarzania swoich danych osobowych. Podanie danych jest nieobowiązkowe. Odmowa podania danych uniemożliwia ich przetwarzanie i podejmowanie działań w zakresie otrzymanych zapytań.

Cel przetwarzania
Dane osobowe podane przez użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu ich przetwarzania w zakresie zapytań tych użytkowników.

Podstawa prawna
Dane osobowe przekazywane przez użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej już umowy (art. 6 ust. 1. lit. b) rozporządzenia 2016/679), w związku z zapytaniami użytkowników (zapytanie wysłane poprzez wypełnienie formularza).

Odbiorcy danych
Dane osobowe przekazane przez użytkowników nie będą w żaden sposób ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy będą je przetwarzać zgodnie z wytycznymi nałożonymi przez Administratora.

Podmioty przetwarzające
W przypadku konieczności wykonania czynności związanych z utrzymaniem technicznym strony podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracowników firmy MBM srl Unipersonale

Przechowywanie danych
Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów.

Prawa osoby, której dotyczą dane
Zgodnie z art. 13 ust. 2 i art. 15-21 rozporządzenia informujemy Państwa, że w zakresie
przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo korzystać z następujących praw:

a) Prawo do otrzymania dostępu do danych osobowych oraz następujących informacji:
— potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane;
— celów przetwarzania;
— kategorii danych osobowych;
— odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe były lub będą
udostępniane;
– jeżeli dane nie są zbierane od osoby, której dotyczą, wszystkie dostępne informacje
o ich pochodzeniu;
– informacji o istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania;
— kopię przetwarzanych danych osobowych.

b) Prawo do poprawiania i uzupełniania danych osobowych;

c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli istnieje jedna z następujących podstaw:
1. Dane osobowe nie są już niezbędne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
2. Osoba, której dane dotyczą, wycofa zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
3. Osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;
4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany do ich usunięcia, musi poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe o żądaniu usunięcia wszelkich linków, kopii lub reprodukcji swoich danych.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania, w sytuacji gdy:
1. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przez okres niezbędny administratorowi do sprawdzenia prawidłowości tych danych osobowych;
2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, lecz żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
3. Mimo że administrator danych nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, dane osobowe są niezbędne osobie, której dotyczą, do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych;
4. Osoba, której dotyczą dane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy administratora danych przeważają nad powodami podmiotu, której dane dotyczą.

e) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Urzędu www.garanteprivacy.it.

(f) Prawo podmiotu danych do ich przenoszenia, tj. prawo do otrzymania danych w odpowiednim formacie, powszechnie używanym, do odczytania na komputerze, które zostały dostarczone administratorowi danych, oraz, w stosownych przypadkach, do przekazania ich innemu administratorowi danych, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie lub na umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany. Jeżeli jest to technicznie możliwe, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpośredniego przekazania danych między jednym a drugim administratorem.

g) Prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych, w tym
profilowanie, w szczególności w przypadku, gdy:
1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn wniesionego sprzeciwu;
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego.

h) Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja: jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a administratorem danych, jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, do którego administrator danych podlega lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

i) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; dane, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na innej podstawie prawnej (np. spełnienie obowiązku prawnego lub wykonanie umowy) muszą zostać usunięte przez administratora danych.

Korzystanie z praw nie podlega żadnym ograniczeniom i jest bezpłatne.

Zasady korzystania z praw
Osoba, której dane są przetwarzane, może w każdej chwili skorzystać ze swoich praw, przesyłając:
— list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres Via Emilia Levante 1671/73/75;
— e-mail na adres info@ciclimbm.it.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest M.B.M. S.r.l. Unipersonale (jednoosobowa spółka z o.o.) w osobie prawnego przedstawiciela Brunellego Maurizio
Dane kontaktowe: 0547.300364

Informacja o ochronie prywatności podana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych).

Zgodnie ze wskazanymi przepisami, przetwarzanie danych odbywać się będzie w oparciu o zasady słuszności, legalności, przejrzystości oraz ochrony poufności i praw użytkownika.

Niniejsza informacja dla użytkowników/odwiedzających podejmujących działania za pośrednictwem strony internetowej www.ciclimbm.it została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) dla „osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” oraz na podstawie przepisów dotyczących plików cookie, a w szczególności wydanym Postanowieniem Prezesa Ochrony Danych Osobowych z dnia 8 maja 2014 r. „określenie uproszczonych procedur informowania i pozyskiwania zgody na korzystanie z plików cookie” oraz późniejszych „wyjaśnień dotyczących wdrożenia przepisów o plikach cookie” wydanych w dniu 5 czerwca 2015 roku. Opisuje ona jedynie sposób zarządzania stroną, w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych użytkowników/odwiedzających ją, a nie zewnętrznych stron internetowych, z którymi użytkownicy mogą się zapoznać, klikając w linki znajdujące się na tej stronie. Dodatkowe informacje mogą być podane w poszczególnych rubrykach.

1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH I CEL PRZETWARZANIA

1.1. Przeglądanie danych

Systemy i programy komputerowe przeznaczone do obsługi tej strony internetowej pozyskują, w trakcie ich zwykłego działania, pewne dane osobowe, których przekazywanie jest związane z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu kojarzenia ich ze zdefiniowanymi odbiorcami, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez podmioty trzecie, pozwolić na identyfikację użytkowników/odwiedzających. Gromadzone dane obejmują adresy IP lub nazwy baz danych komputerów, z których korzystają użytkownicy łączący się z witryną, adresy zapisów URI (Uniform Resource Identifier) pobieranych plików z zasobami, czas zgłoszenia, metodę użytą do przesłania zapytania, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod
numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pozytywny, błąd itp.) oraz inne wskaźniki powiązane z systemem operacyjnym i otoczeniem komputerowym użytkownika. Dane te są przetwarzane, przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony (wejść na stronę) oraz sprawdzenia poprawności jej funkcjonowania. Dane te mogłyby posłużyć do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw internetowych na szkodę witryny

1.2. Dane podane dobrowolnie przez użytkownika
Wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie (np. w celu uzyskania informacji) wiąże się z pozyskaniem adresu nadawcy, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomościach. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapytania i zostaną ujawnione osobom trzecim tylko w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do realizacji zapytania (np. wysyłka wymaganej dokumentacji). Jeżeli użytkownicy/odwiedzający będą zobowiązani do podania swoich danych osobowych w celu uzyskania dostępu do określonych usług, otrzymają z wyprzedzeniem szczegółowe informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych na stronach dotyczących poszczególnych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z określeniem ograniczeń, celów i sposobów przetwarzania.

1.3. Pliki cookie

Opis plików cookie
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z odwiedzanej przez użytkownika strony internetowej do urządzenia użytkownika (zazwyczaj do przeglądarki), gdzie są przechowywane, aby to urządzenie mogło zostać rozpoznane przy następnej wizycie użytkownika na stronie. Przy każdych kolejnych odwiedzinach pliki cookie są przesyłane z powrotem z urządzenia użytkownika do witryny. Pliki cookie mogą być „instalowane” (dokładniej – przechowywane i używane) jednak nie tylko przez tego samego właściciela strony odwiedzanej przez użytkownika (first-party cookies), ale także przez inną witrynę, która „instaluje” pliki cookie za pośrednictwem pierwszej strony (third-party cookies) i jest w stanie je rozpoznać. Dzieje się tak, ponieważ na odwiedzanej stronie mogą znajdować się elementy (obrazy, mapy, dźwięki, linki do stron internetowych innych domen itp.), które znajdują się na innych serwerach niż serwer odwiedzanej strony.

W zależności od celu, w jakim są wykorzystywane, pliki cookie dzielą się na techniczne i profilujące.
Techniczne pliki cookie są „instalowane” wyłącznie w celu „przeprowadzenia przekazania informacji za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym dla dostawcy usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji, wyraźnie wymaganym przez subskrybenta lub użytkownika do świadczenia takiej usługi”. Zwykle są one wykorzystywane do umożliwienia efektywnej nawigacji między stronami, przechowywania preferencji użytkownika (np. rozmiar czcionki, język, kraj itp.), przechowywania informacji o konkretnych konfiguracjach użytkownika, zarządzania uwierzytelnianiem użytkownika itp. Niektóre z tych plików cookie (zwane istotnymi lub ściśle niezbędnymi), takie jak pliki cookie sesji używane do zarządzania koszykiem na stronach e-commerce, umożliwiają funkcje, bez których pewne operacje nie byłyby możliwe. Korzystanie z technicznych plików cookie nie wymaga zgody użytkowników. Do technicznych plików cookie zalicza się (i dlatego do ich instalacji nie jest wymagana zgoda użytkowników, ani spełnienie kolejnych zobowiązań prawnych ) tak zwane „analityczne” pliki cookie, które służą do nadzorowania korzystania ze strony przez użytkowników w celu jej optymalizacji – jeśli są wykorzystywane bezpośrednio przez pierwszą stronę (bez udziału osób trzecich), jak również analityczne pliki cookie utworzone i udostępnione przez strony trzecie i wykorzystywane przez stronę pierwszą w celach wyłącznie statystycznych, jeśli zostaną zastosowane właściwe rozwiązania ograniczające ich identyfikację (np. poprzez maskowanie znacznych części adresu IP), a strona trzecia wyraźnie zobowiąże się, że nie będzie „porównywać” informacji zawartych w takich plikach cookie z innymi udostępnionymi jej informacjami.
Profilujące pliki cookie służą do monitorowania przeglądania stron przez użytkownika i analizowania jego zachowań w celach marketingowych i mają na celu tworzenie profili użytkownika i są wykorzystywane w celu wysyłania komunikatów reklamowych zgodnych z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Takie pliki cookie mogą być instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę w sposób określony w postanowieniu.
Na podstawie czasu ich trwania, pliki cookie dzielą się na trwałe, które pozostają przechowywane, do czasu ich wygaśnięcia, na urządzeniu użytkownika, chyba że zostaną przez niego usunięte, oraz pliki cookie sesyjne, które nie są trwale przechowywane na urządzeniu użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki. Zazwyczaj profilujące pliki cookie są trwałymi plikami cookie.

Pliki cookie używane na niniejszej stronie
Na niniejszej stronie wykorzystywane są techniczne pliki cookie, w celu umożliwienia bezpiecznej i płynnej nawigacji na stronie oraz do nadzorowania jej działania.

Jak usunąć pliki cookie

Należy pamiętać, że domyślnie prawie wszystkie przeglądarki internetowe są ustawione na automatyczne akceptowanie plików cookie należących do podmiotu głównego. Przeglądający mogą w każdym przypadku zmienić domyślną konfigurację poprzez ustawienia przeglądarki; wyłączenie/blokowanie plików cookie lub ich anulowanie może jednak uniemożliwić optymalne korzystanie z witryny lub niektórych jej części. Sposób zarządzania plikami cookie zależy od rodzaju używanej przeglądarki, a często od konkretnej wersji tej samej przeglądarki. Zazwyczaj konieczne jest przejście do ustawień przeglądarki i zmiana wstępnie ustawionych parametrów, decydując, które typy plików cookie wyłączyć i/lub usunąć te istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące procedury konfiguracji ustawień plików cookie znajdują się w instrukcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej (z reguły dostępne z poziomu komputera za pomocą klawisza F1 lub poprzez naciśnięcie ikony znaku zapytania znajdującej się z reguły w samej przeglądarce).
Zapoznaj się także z instrukcjami usuwania plików w głównych przeglądarkach oraz poniżej podanymi linkami:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete –
manage-cookies #ie =pl-10
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/ph11920

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu elektronicznych procedur i nośników) i/lub ręcznie (np. na papierze) przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zebrane, a w każdym przypadku zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi.
Przetwarzanie danych będzie również prowadzone z logiką organizacyjną i logiką przetwarzania ściśle związaną z samymi celami i w każdym przypadku w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, integralność i poufność samych danych zgodnie ze środkami
organizacyjnymi, fizycznymi i logicznymi przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

3. NIEOBOWIĄZKOWY CHARAKTER PRZEKAZYWANIA DANYCH

Z wyjątkiem sytuacji określonych powyżej dla danych pochodzących z systemów operacyjnych i plików cookie, użytkownicy mogą swobodnie podawać lub nie podawać swoich danych osobowych, jak w przypadku zapytań o informacje lub kontakt wysyłanych pocztą elektroniczną lub próśb o dostęp do dowolnie wybranych usług, narzędzi i aplikacji. Niepodanie tych danych może uniemożliwić uzyskanie tego, o co wnioskowano, a także wykluczyć możliwość realizacji zobowiązań umownych przewidzianych w umowie zlecenia.

4. ADMINISTRATOR, PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE I PODPRZETWARZAJĄCE

Administratorem danych osobowych jest M.B.M. SRL UNIPERSONALE z siedzibą przy Via Emilia Levante 1671/73/75 w osobie przedstawiciela prawnego BRUNELLEGO MAURIZIO.

Przetwarzanie związane z usługami sieciowymi tej strony jest prowadzone wyłącznie przez zespół techniczny, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie. Oprócz pracowników Administratora niektóre działania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być wykonywane również przez osoby trzecie, którym Spółka powierza czynności związane z zarządzaniem/utrzymaniem strony. W takim przypadku te same osoby zostaną wyznaczone jako Przetwarzający dane. Informacje o administratorach danych można łatwo pozyskać, wysyłając e-mail na adres info@ciclimbm.it.
Dane nie będą rozpowszechniane.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Osoby, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie istnienia lub nieistnienia tych danych oraz uzyskać informację o ich treści i pochodzeniu, sprawdzić ich prawidłowość lub zażądać ich uzupełnienia,
uaktualnienia lub sprostowania.
Osoby, których dotyczą dane osobowe, mają również prawo do żądania usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych ich dotyczących, które były przetwarzane z naruszeniem prawa, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w każdym przypadku, z uzasadnionych przyczyn.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, osoby, których dane dotyczą, zawsze mają prawo poznać tożsamość i dane kontaktowe Administratora Danych oraz w razie potrzeby jego przedstawiciela, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, cele przetwarzania, do których przeznaczone są dane osobowe, a także podstawę prawną przetwarzania, uzasadnione interesy realizowane przez Administratora Danych lub podmioty trzecie (podprzetwarzające), wszelkich odbiorców lub kategorie odbiorców danych osobowych, okres przechowywania danych oraz zamiar Administratora
procesu przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podmioty, do których odnoszą się dane, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 mogą
również w każdej chwili skorzystać z prawa do:
– posiadania dostępu do danych osobowych;
– uzyskania sprostowania lub usunięcia danych lub ograniczenie przetwarzania dotyczących go danych;
– wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
– korzystania z możliwości przeniesienia danych;
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem;
– złożenia skargi do organu nadzorczego, w przypadku Włoch, do Prezesa Ochrony Danych Osobowych (skrót. Prezes Ochrony Prywatności);
– bycia poinformowanym o możliwości, że ujawnienie danych osobowych może być obowiązkiem prawnym lub umownym lub wymogiem koniecznym do zawarcia umowy, a także o tym, czy na osobie, której dane dotyczą, ciąży obowiązek podania danych osobowych i jakie są możliwe konsekwencje jego niedopełnienia;
– bycia poinformowanym o istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w takich przypadkach otrzymać zrozumiałe informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenia takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, oraz przewidywanych konsekwencji.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, jeżeli dane nie zostały uzyskane od osoby
, której dane dotyczą, Administrator przekaże jej następujące informacje:

1.

(a) tożsamość i dane kontaktowe administratora danych oraz, w stosownych przypadkach, jego przedstawiciela;
(b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych, w stosownych przypadkach;
(c) cele przetwarzania, do których dane osobowe są przeznaczone oraz podstawę prawną przetwarzania;
(d) kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
(e) ewentualnych adresatów lub kategorii adresatów danych osobowych;
(f) w stosownych przypadkach, zamiar administratora przekazania danych osobowych adresatowi w państwie trzecim oraz istnienie lub brak decyzji Komisji Europejskiej o słuszności lub w niezbędnych przypadkach odniesienie do
właściwych lub odpowiednich zabezpieczeń oraz sposobów uzyskania kopii takich danych lub miejsca, w którym dane te zostały udostępnione.

2. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, Administrator przekaże użytkownikowi następujące informacje niezbędne do zapewnienia prawidłowego i przejrzystego traktowania użytkowników:

a) czas przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
b) uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych lub stronę trzecią;
c) istnienia prawa osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jak również prawa do przenoszenia danych;
d) istnienie prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie bez naruszenia legalności przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem
e) źródło, z którego pochodzą dane osobowe oraz, w stosownych przypadkach, czy dane pochodzą z publicznie dostępnych źródeł;
f) istnienie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz, przynajmniej w takich przypadkach, istotne informacje na temat wykorzystanej logiki, jak również znaczenie i przewidywane następstwa takiego przetwarzania dla podmiotu danych;
g) istnienie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz, przynajmniej w takich przypadkach, istotne informacje na temat przyjętej metodologii, jak również znaczenie i przewidywane następstwa tego przetwarzania dla podmiotu danych;

3.  Administrator przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1 i 2:

a) w rozsądnym terminie od uzyskania danych osobowych, ale najpóźniej w terminie miesiąca, ze względu na szczególne okoliczności, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
b) jeżeli dane osobowe są przeznaczone do przekazywania osobie, której dotyczą, najpóźniej w momencie pierwszego przekazania osobie lub jeżeli planowane jest przekazanie informacji innemu odbiorcy, najpóźniej w momencie pierwszego przekazania danych osobowych.

4. Jeżeli Administrator zamierza dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, dla którego zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem przekaże osobie, której dotyczą dane, informacje dotyczące tego odrębnego celu oraz wszelkie istotne informacje, o których mowa w ust. 2.

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych, użytkownicy mogą wysłać wiadomość e-mail na adres info@ciclimbm.it.

Niniejsza polityka prywatności podlega aktualizacjom